Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Frankowicze


Postępowania prowadzone przez Kancelarię w zakresie kredytów indeksowanych oraz denominowanych do CHF i innych walut.

Klientami Kancelarii są osoby posiadające oba typy kredytów w imieniu i na rzecz, których wnosimy o uznanie przez sądy tzw. kredytów frankowych za kredyty złotowe, w których element przeliczania do CHF nie ma zastosowania. Występujemy o "odfrankowanie" kredytów CHF z mocą wsteczną EX tunc.

Nasi klienci mogą zatem liczyć na znaczne korzyści wynikające z doprowadzenia do przeliczenia kredytu. Wykazanie a w konsekwencji stwierdzenie dokonanej nadpłaty (zawyżonych rat kredytu) skutkuje zwrotem nadpłaty znacząco poprawiając sytuację materialną naszego klienta.

Większość umów o kredyt denominowanych lub indeksowanych do CHF i innych walut oferowanych konsumentom w latach 2006-2011 przez banki, zawierała niedozwolone (abuzywne) postanowienia, rażąco naruszające istotne interesy konsumentów-kredytobiorców.

Celowe wprowadzenie przez specjalistów od prawa bankowego do umów kredytowych m.in.: abuzywnych walutowych klauzul waloryzujących doprowadziło nieokreśloną grupę kredytobiorców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Następowało to najczęściej poprzez zachęcanie i nakłanianie przez pracowników banków do podjęcia przez kredytobiorcę zobowiązania przekraczającego znacząco jego zdolność kredytową. Skutkowało to doprowadzeniem kredytobiorcy do podjęcia ryzyka, o którym kredytobiorca nie został poinformowany ewentualnie nie był informowani należycie, co do istoty zobowiązania. Ryzyko różnic kursowych wynikające z wieloletnich zobowiązań finansowych nie było kredytobiorcom przedstawiane w sposób umożliwiający właściwą ocenę skutków zaciąganego zobowiązania.

Naszym klientom proponujemy zmniejszenie obciążeń finansowych w tym odzyskanie części kosztów poniesionych tytułem Ubezpieczenia NWW.

Strategia procesowa Kancelarii zakłada reprezentowanie klienta w trakcie procedury reklamacyjnej aż do jej wyczerpania. Potwierdzona skuteczność tego rozwiązania bywa satysfakcjonująca dla osób poszukujących polubownego rozwiązania sporu. Kancelaria wykorzystuje materiały z postępowania reklamacyjnego kierując powództwo do sądu.

Kancelaria prowadzi postępowania w zakresie sporów z umów kredytowych indeksowanych do CHF takich banków jak: mBANK, KREDYT BANK-BZ WBK, RAIFFEISEN-POLBANK, GETIN BANK, NOBLE BANK, BPH-GE MONEY, BRE BANK, MULTIBANK, MILLENNIUM, EUROBANK, SANTANDER, KREDYT BANK, ING BANK ŚLąSKI oraz denominowanych z CHF PKO BP, NORDEA, BPH, BGŻ, DEUTSCHE BANK, RAIFFEISEN oraz innych walut.

Warunki reprezentacji

Każdorazowo dokonujemy analizy umowy kredytowej przed podjęciem sprawy i podpisaniem umowy.

Koszt analizy dokumentów jest bezpłatny. W przypadku podjęcia sprawy, klient ponosi opłatę 246 złotych brutto opracowania dokumentacji.

Postępowania reklamacyjne.

Prowadzimy postępowania reklamacyjne w celu ugodowego rozwiązania sporu. Jeżeli istnieją podstawy do formułowania roszczeń Kancelaria wzywa bank do uznania ich zasadności. Postępowanie reklamacyjne stwarza możliwość zawarcia ugody. W przypadku negatywnego stanowiska banku, Kancelaria kieruje pozew do sądu.

Koszt prowadzenia postępowania reklamacyjnego wynosi 1.845 złotych brutto. W przypadku zawarcia ugody Kancelarii przysługuje success fee w wysokości 10% wynegocjowanej kwoty.

W przypadku niepowodzenia postępowania reklamacyjnego Kancelaria rekomenduje wystąpienie z powództwem na drogę sądową.

Koszt postępowania przed sądem I instancji wynosi 6.150 złotych brutto i jest pomniejszony o opłatę za postępowanie reklamacyjne ( jeśli było prowadzone) do wysokości 4305 złotych brutto.

Kancelaria preferuje postępowania indywidualne. Dla osób zainteresowanych prowadzeniem postępowania przy współudziale procesowym (kilku osób o zbliżonym roszczeniu, opartych o ten sam wzorzec umowy), oferujemy postępowania w przy zebraniu minimum 5 osób do grupy. Obecnie takie grupy tworzą się dla kredytów banku Millennium i mBANK, Getin Noble, Raiffeisen-Polbank.


W sprawie szczegółowej oferty dotyczącej kredytów we frankach szwajcarskich prosimy o kontakt z Kancelarią: mailowy na adres frankowicze@szeja.pl