Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Informacja dla obligatariuszy GetBack S.A.


Kancelaria Prawnicza Szeja i Wspólnicy sp.k. jako pierwsza w Polsce uruchomiła dla obligatariuszy firmy GetBack S.A. porady prawne oraz przygotowuje strategię wobec podmiotów oferujących obligacje korporacyjne klientom indywidualnym (konsumentom). GetBack nie spłacił 24 serii obligacji, łącznie z niewypłaconymi odsetkami windykator zalega z płatnościami na 91,6 mln zł. GetBack zaznaczył, że zobowiązania uwzględniają obligacje wyemitowane przez EGB Investments.

W dniu 27 kwietnia br. w naszej kancelarii zebrała się pierwsza grupa ok. 30 obligatariuszy zaniepokojonych sytuacją finansową spółki GetBack S.A. Większość osób przedstawiła identyczne lub niezwykle zbliżone relacje dotyczące zakupu obligacji. Zarówno rozmowy ze sprzedawcami, jak i przedstawiane przez pracowników informacje o spółce odbiegały od stanu faktycznego. Nabywcy obligacji nie byli informowani o licznych emisjach i gwałtownym zadłużaniu spółki. Przytoczone podczas spotkania relacje wskazują, że w większości przypadków mogło dojść do nieetycznej sprzedaży noszącej znamiona missellingu.

Konsumenci, którzy czują się poszkodowani w związku z nabyciem obligacji (byli nakłaniani do zakupu) a dokładnie co do sposobu, w jaki doradcy bankowi m.in.: Idea Bank, Lion's Bank (marka Idea Banku), Citi Handlowy, Alior, DM PKO BP, Polski Dom Maklerski i Michael / Ström, oferowali klientom obligacje tej spółki, mogą kontaktować się z naszą kancelarią.

Szczegółowa analiza każdej zawartej transakcji pozwoli na scalenie poszczególnych osób w grupy przy uwzględnieniu wspólnych i powtarzalnych cech sprzedaży - charakterystycznych dla missellingu. Poszkodowani obligatariusze mogą kierować zgłoszenia na adres sekretariat@szeja.pl

W mailu prosimy wskazać:

 • podmiot oferujący, np. Idea Bank,
 • serię obligacji,
 • datę wykupu
 • oraz dane kontaktowe wraz z numerem telefonu.

Kancelaria dokona grupowania wg. kolejności nadesłanych zgłoszeń a następnie zaprosimy Państwa na dalsze rozmowy.

Z poważaniem,
Radca Prawny Marta Szeja-Dmowska
Najczęściej zadawane pytania

Codziennie dostajemy od Państwa wiele pytań związanych ze spółką GetBack S.A. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


1. Czy powinienem wystąpić o świadectwo depozytowe?

Każdy obligatariusz powinien wystąpić o wydanie mu świadectwa depozytowego potwierdzającego fakt poosiadania obligacji, o ile nie posiada innego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Dokument ten będzie potrzebny przy ewentualnym uzupełnianiu listy wierzytelności czy podejmowaniu działań w toku postępowania restrukturyzacyjnego.


2. Czy powinienem składać wniosek o przedterminowy wykup obligacji po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego?

Decyzja należy do każdego z obligatariuszy z osobna. Jeżeli obligatariusz zdecyduje się na złożenie żądania wcześniejszego wykupu obligacji emitowanych przez spółkę GetBack S.A., wniosek powinien złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Emitenta, GetBack S.A, ul. Powstańców śląskich 2-4, 53-333 Wrocław.


3. Czy złożenie wniosku o przedterminowy wykup powoduje, że przestaję być obligatariuszem a staję się wierzycielem?

Złożenie wniosku o przedterminowy wykup oznacza wykup obligacji, co prowadzi do jej umorzenia. Dlatego po złożeniu wniosku obligatariusz staje się wierzycielem. Wierzytelności niewyegzekwowane będą wpisane do spisu wierzytelności (w czasie trwania postępowania nie można dochodzić na drodze sądowej zapłaty z umorzonych obligacji). Żądanie można zatem złożyć w każdej chwili i wierzytelność stanie się formalnie wymagalna, przy czym i tak w toku postępowania nie będzie to miało znaczenia, z powodu zawieszenia egzekucji z mocy prawa.


4. Czy kolejność złożenia wniosków o wykup będzie miała wpływ na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy po zatwierdzeniu układu?

NIE. Każdy wierzyciel i obligatariusz jest zaspokajany w takiej samej wysokości (procencie) swojego roszczenia. Procent zostanie określony w układzie.


5. Co oznacza zabezpieczenie obligacji paragrafem 777 kodeksu postępowania cywilnego i jaka jest tego skuteczność?

Art 777 k.p.c. określa, że tytułami egzekucyjnymi są:

 1. orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
 2. orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
 3. wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;
 4. ugoda przed mediatorem,
 5. inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
 6. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;
 7. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
 8. akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Art. ten wskazuje uproszczoną drogę uzyskania tytułu egzekucyjnego (bez potrzeby prowadzenia procesu i uzyskania wyroku), ale nie stanowi zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy. Aby poddanie się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. była skuteczne muszą być spełnione warunki formalne:

 1. forma oświadczenia woli GET BACK S.A. w formie aktu notarialnego, oraz
 2. wskazanie w tym akcie danych wierzyciela (obligatariusza) i sumy zobowiązania, do zwrotu którego dłużnik poddaje się egzekucji.

6. Czy pełnomocnik grupy obligatariuszy ma możliwość wpływania na kształt układu?

Tak, ma taką możliwość jeżeli dysponuje pełnomocnictwami znacznej grupy osób poszkodowanych. Głosy nad układem zapewne będą oddawane w formie pisemnej. Znaczenie ma zarówno ilość reprezentowanych osób, jak i wielkość łączna długu. Dlatego im większa grupa wierzycieli reprezentowana w "grupie", tym większy wpływ na postępowanie układowe, bowiem pozycja negocjacyjna "grupy" będzie silniejsza.


7. Kto może znaleźć się w Radzie Wierzycieli?

W Radzie Wierzycieli może znaleźć się wyłącznie wierzyciel / obligatariusz poprzez 1/5 części sumy zobowiązań. Nie ma możliwości wyboru do RW specjalisty czy prawnika, który nie jest wierzycielem.

Pytania i odpowiedzi mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Podejmowane decyzje powinny uwzględniać indywidualną sytuację każdego Obligatariusza.