Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Prawo handlowe

Regulacje cywilnoprawne dotyczące obrotu profesjonalnego. Wywodzą się z prawa cywilnego oraz rzymskiego prawa zobowiązań. Gałąź ta związana jest z czynnościami handlowymi i relacjami pomiędzy kupcem a kupującym. Zajmujemy się działalnością firm pod kątem prawnym i formalnym. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione wszystkie elementy składające się na nasze usługi z zakresu tej gałęzi prawa. Zapraszamy.

 • Doradztwo w zakresie tworzenia spółek, poprzez wybór właściwej dla danego podmiotu formy prawnej, przygotowanie projektu umowy, asysta przy zawiązaniu spółki, a także podejmowanie działań z zakresu rejestracji spółek osobowych i kapitałowych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • doradztwo w zakresie likwidacji i rozwiązania podmiotów gospodarczych
 • przekształcenia podmiotowe jak i przedmiotowe podmiotów gospodarczych
 • przejęcia spółek przez inne podmioty
 • regulacje praw i obowiązków wspólników
 • przygotowywania projektów uchwał Wspólników lub Akcjonariuszy podejmowanych w ramach Zgromadzeń Wspólników,
 • obsługę doradcza związana z prowadzenie działalności gospodarczej
 • przygotowywanie i składanie wniosków  w postepowaniu upadłościowym
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i układowym, sprzeciwy od listy wierzytelności,
 • obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji związana z ich tworzeniem (rejestracja we właściwych rejestrach) i funkcjonowaniem,
 • likwidacja, upadłość podmiotów gospodarczych, jak i konsumentów,
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • kompleksowa reprezentacja wierzyciela jak i upadłego w toku postępowania upadłościowego i naprawczego,