Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Prawo cywilne i rodzinne

Regulacje dotyczące stosunków pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. W jego skład wchodzi prawo rodzinne, spadkowe, zobowiązań, rzeczowe oraz część ogólna. Stosunki cywilnoprawne to zasada autonomiczności podmiotów. Żaden nie jest podległy drugiemu, a ich indywidualne relacje są kształtowane samodzielnie. Poniżej znajdują się zadania, którymi zajmujemy się w ramach spraw związanych z tą gałęzią prawa.

 • prowadzenie spraw cywilnych  z zakresu prawa rzeczowego: regulujących powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy, w tym spraw  o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, nabycie prawa własności,  uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • prowadzenie spraw cywilnych  z zakresu prawa zobowiązań: windykacja należności, obsługa sprzedaży, dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, sprawy związane z najem i dzierżawą rzeczy i nieruchomości,
 • obsługa spraw konsumenckich: występowanie przed UOiK, dochodzenie roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową,
 • reprezentowanie w toku postępowania rodzinnego i opiekuńczego: postępowania w sprawach o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ubezwłasnowolnienie, itp.
 • podział majątku małżeńskiego,
 • prowadzenie spraw cywilnych z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenia nabycia spadków, dział spadku, dochodzenie zachowku, doradztwo w przygotowaniu testamentu i testamentowym  zapisów windykacyjnych,
 • kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych: doradztwo w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem Wspólnot Mieszkaniowych, windykacja należności, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i roszczeń z tytułu rękojmi od dewelopera , obsługa zebrań Członków Wspólnot Mieszkaniowych,
 • współpraca z firmami administrującymi nieruchomościami,
 • przygotowywanie projektów umów z zakresu prawa cywilnego, regulaminów wewnętrznych, regulaminów sklepów internetowych,
 • obsługa prawna spraw ubezpieczeniowych, dochodzenie należności z ubezpieczenia OA i AC
 • obsługa prawna w sprawach związanych z realizacją działalności turystycznej, dochodzenie odszkodowań od biur podróży i przewoĽników w przypadku nienależytego wykonania umowy, czy opóĽnień w transporcie, ( opóĽnienie lotu)
 • opiniowanie i przygotowywanie umów sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich, prospektów sprzedażowych ,
 • pomoc w prowadzeniu lub zastępstwo w  negocjacjach handlowych,
 • dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym przed Polskimi Sądami Powszechnymi, jak i przed Sądami Arbitrażowymi,
 • reprezentacja w toku postępowania ugodowego,
 • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego,