Kancelaria prawnicza

Piotr Szeja i Wspólnicy
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa tel. 22 652 33 02 fax. 22 654 71 70

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Regulacje związane ze stosunkiem pracy łączącym pracodawcę i  pracownika, a także organizacji tych podmiotów. Umowy  o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy zlecenia i o dzieło oraz ich rozwiązywanie. Spory pracownicze, dialog zbiorowy, a także wszelkie kwestie dotyczące wynagrodzeń, zatrudnienia i zwolnień pracowników, występowania i zwalczania zachowań o cechach mobbingu, strajków oraz kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy.  Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione zadania, których podejmujemy się w ramach tej gałęzi prawa.  

  • Wsparcie i reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniu mediacyjnym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniu sądowym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : zastępstwo w sprawach przywrócenia do pracy, odszkodowania za wadliwe lub nieuzasadnionej rozwiązanie umowy, wynagrodzenia za prace w nadgodzinach, nierównego traktowania pracowników
  • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, aktów wewnątrzzakładowych, regulaminów korzystania z mienia powierzonego, umów o zakazie konkurencji, umów o pracę,
  • opiniowanie czynności z zakresu prawa pracy związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników
  • przygotowywanie zarządzeń antymobbingowych,
  • pomagamy i opiniujemy działania zawiązane z prowadzeniem kadr i dokumentacji kadrowej pracowników,
  • reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniu sądowym z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, a także zastępstwo w sprawach dochodzenia świadczeń z ZUS:  przyznawania praw do emerytury, renty, czy zasiłków przewidzianych ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, przyznania prawa do wcześniejszej emerytury,